พระบิดาของข้าพระองค์

diabetic diet meal plan Caxias มธ. 6:9-13 พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐาน 2011

San Nicola la Strada rencontre femme de 70 ans พระบิดาของข้าพระองค์ พระองค์เป็นบิดาของเรา พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ พระองค์จัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้กับเรา และทรงเติมเต็มเราอย่างสมบูรณ์

rencontre sans lendemain a la reunion พระองค์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดๆ พระองค์ทรงประเสริฐและดีเลิศ

giusto cirque de mafate la r?union photos ขอให้พระนามของพระ องค์เป็นที่เคารพสักการะ ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะให้ความรัก ความยำเกรงและพระเกียรติแด่พระองค์

https://domainedupetitval.com/25086-sortir-st-brieuc-80908/ ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงครอบครองอยู่และนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งและมีผลต่อชีวิตของข้าพระองค์ ต่อชุมชนของข้าพระองค์ ต่อหมู่บ้านของข้าพระองค์ ต่อจังหวัดของข้าพระองค์ และต่อประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ต้องการที่จะขวางกั้นพระองค์

vegeta bulma love ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ทั้งหมดทั้งสิ้น, ทันทีทันใด, ด้วยใจยินดี ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนา พระองค์ต้องการ และที่พระองค์ร้องขอจากข้าพระองค์อย่างละมุนละม่อม ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนา คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์และแก่คนทั้งหลาย และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ปรารถนาและต้องการจะทำสิ่งนั้น

ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตข้าพระองค์ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงยินดีที่จะประทานให้แก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ด้วยความรักที่ไม่มีสิ้นสุด

และขอทรงโปรดยกหนี้ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ต้องการการยกโทษจากพระองค์ และเพราะไม่มีสิ่งใดสามารถจะขวางกั้นระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์ได้

เหมือนข้าพระองค์ยกหนี้ผู้ที่เป็นหนี้ข้าพระองค์นั้น เพราะจะต้องไม่มีสิ่งใดขวางกั้น ข้าพระองค์กับคนอื่น ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่า พระองค์ทรงห่วงใย ข้าพระองค์และไม่จะปล่อยให้ข้าพระองค์พ่ายแพ้ ถ้าข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง ขอทรงโปรดปกป้องข้าพระองค์ เพราะเพียงลำพังข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ไม่มีกำลังเพียงพอ ถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งตัวเองเท่านั้น ข้าพระองค์จะไม่สามารถจะเอาชนะการทดลองได้ ถ้าข้าพระองค์พึ่งตัวเองเท่านั้น ข้าพระองค์ไม่มีกำลังต้านทานและมีชัยชนะเหนือการทดลองได้ ข้าพระองค์ทั้งหลายเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะสามารถมีชัยชนะเหนือการทดลองทุกอย่างได้

แต่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้าย ขอพระองค์ทรงกำจัดอำนาจของศัตรูที่อยู่ในข้าพระองค์และล้อมรอบข้าพระองค์อยู่ และขอประทานสันติสุขและความรักของพระองค์ครอบครองในใจ ซึ่งข้าพระองค์และประชากรที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์จะมีประสบการณ์ในชัยชนะและเสรีภาพในพระองค์

เหตุว่าอาณาจักรและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ ข้าพระองค์ยอมรับว่า ฤทธานุภาพและอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และแผ่นดินโลกได้มอบเป็นของพระองค์แล้ว, พระเยซู แม้กระทั่งที่นี่ ในที่ที่ข้าพระองค์อยู่ ข้าพระองค์ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เลยว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชนะ เมื่อมีการการต่อสู้เกิดขึ้น ข้าพระองค์ทั้งหลายป่าวร้องว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจเหนือพลังแห่งความมืด(หรือแปลได้ว่า ความอำนาจแห่งชั่วร้าย) ที่นี้และเวลานี้ด้วย และทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนืออยู่ในทุกสถานการณ์ วันนี้ความสว่างของพระองค์จะอยู่เหนือผู้ที่ดำเนินอยู่กับพระองค์และสิ่งต่างๆ จะกระจ่างชัดเมื่อพระองค์เสด็จมา ทุกสิ่งที่จะต้องเปิดทางให้กับพระองค์ ศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์จะพยายามซ่อนตัวจากพระองค์ แต่ก็จะต้องปรากฎต่อหน้าพระองค์ วันนี้ข้าพระองค์เชื่อในชัยชนะและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ แต่ข้าพระองค์ขอร้องทูลจากใจของข้าพระองค์ว่า โปรดเสด็จมาเถิด พระเยซู ขอให้พลังแห่งความมืดและการทำลายมาถึงจุดจบ พระองค์จะทรงครอบครองตลอดนิจนิรันดร์ และทุกสิ่งจะก้มกราบต่อพระองค์

Translation: Pumarin Klabjai