ของบริจาคเพื่อโลกที่สาม

bad res เราจะเขียนในภาษาไทยด้วย